mormon.org Հայաստան
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ո՞վ է Մորմոնական մարգարեն այսօր:

Պաշտոնական պատասխան

Աստված կանչել է մարգարեներ, որպեսզի ղեկավարեն Իր Եկեղեցին մեր օրերում, ճիշտ ինչպես Նա ղեկավարել է հին օրերում: Ներկայումս մարգարեն և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահը Թոմաս Ս. Մոնսոնն է: Նրան օգնում են երկու խորհրդականները` Հենրի Բ. Այրինգը և Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը: Միասին, նրանք կազմում են Եկեղեցու Առաջին Նախագահությունը (ինչպես` Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը Քրիստոսի մահից հետո):

Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի բոլոր անդամներն առաքյալներ և մարգարեներ են: Ներկայիս Առաքյալներն են`

 • Բոյդ Ք. Փաքեր
 • Լ. Թոմ Փերի
 • Ռասսել Մ. Նելսոն
 • Դալլին Հ. Օուքս
 • Մ. Ռասսել Բալլարդ
 • Ռիչարդ Գ. Սքոթ
 • Ռոբերտ Դ. Հեյլս
 • Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
 • Դեյվիդ Ա. Բեդնար
 • Քվենթին Լ. Քուք
 • Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն
 • Նիլ Լ. Անդերսեն
Արդյունքներ չկան